Toekomstvisie

Zeventien wetenschappers van de Wageningen University & Research hebben een toekomstvisie uitgewerkt voor Nederland in 2120 en maakten een kaart van Nederland over 100 jaar. Een nieuw verhaal voor Nederland met een hoofdrol voor de natuur. Minder stenen, meer groen.

Waarom is deze toekomstvisie belangrijk?
“Als de CO2-concentratie blijft toenemen, kan de stijging onomkeerbaar worden. Dat gebeurt in de tijdschaal van een eeuw” vertelde James Hansen, een van de bekendste klimaatwetenschappers ter wereld in een interview in NRC Handelsblad. “Landen zetten de nodige stappen niet omdat fossiele brandstoffen zo goedkoop zijn. Een prijs op de uitstoot van kooldioxide is noodzakelijk.”

De toekomstvisie van Shell
De visie van Shell, dat rond 2050 de helft van alle energie uit fossiele brandstoffen komt, noemt Hansen “een recept voor een wereldwijde catastrofe”. Shell investeert nu nóg meer in olie en gas; van 25 miljard dollar naar 30 tot 32 miljard dollar per jaar. Dit beleid is in strijd met het Kyoto-protocol, waar in 1997 werd afgesproken de uitstoot van broeikasgassen te verminderen én in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Shell kan zich niet vinden in de kritiek: “De wereld kan niet zonder olie en gas.”

Een wonderschoon alternatief
“Er zijn zorgen genoeg over het klimaat en de zeespiegel, maar we hoeven niet te tobben. De toekomst kan er wonderschoon uitzien. Over honderd jaar is Nederland een land met groene steden, een circulaire landbouw, en is er meer ruimte voor bos, water en moeras. Zo’n klimaatbestendig Nederland is niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk”, zeggen de Wageningse onderzoekers.

Vanaf 2050 alleen duurzame energie
Over dertig jaar gebruiken we volgens het rapport alleen nog zonne- en windenergie, aardwarmte en energie uit duurzame bronnen, zoals biomassa. Deze energiebronnen krijgen een plek waar ze natuur en mens het minst verstoren en het meeste opleveren. Afval wordt de ‘nieuwe’ grondstof en wellicht riool de nieuwe verwarming?

‘Kringlooplandbouw’ op zee
We gaan naar een circulaire economie met een focus op de dienstensector en kringlooplandbouw. Ook op zee.  Veehouderijen hebben minder vee  met aangepaste diervoeding. In de landbouw wordt minder mest gebruikt, minder geploegd en komen meer permanente grassen, kruiden en planten. Veengebieden worden onder water gezet, grond wordt bebost en er komt teelt van droogte- en zouttolerante gewassen.

Loofbomen en kruidenrijke graslanden
Hogere zandgronden zijn cruciaal voor ons watersysteem. Om waterinfiltratie verder te bevorderen, worden naaldbossen hier vervangen door meer open gebieden met loofbomen en kruidenrijke graslanden, aangezien deze laatste minder water verdampen.

Houtbouw en regenwater opvangen
Het komende decennium worden één miljoen huizen gebouwd. Het gros in de grote steden. In 2050 telt ons land 19 miljoen inwoners, in het jaar 2100 ruim 20 miljoen. Het ontwerp van steden wordt circulair en gaat uit van natuurlijke processen. Houtbouw wordt dominant en regenwater wordt maximaal opvangen.

Bos en open water in de stad
Stedelijk gebied krijgt meer (voedsel)bossen, ook om het hitte-eiland-effect in de stad te verminderen. Veel open water in de stad is van belang voor watermanagement, en draagt ook bij aan de leefomgeving van de stadsbewoners en het klimaat in de stad. Meer welzijn, minder fijnstof is het credo.

Wat gebeurt er met de rijkste 10 procent?
De klimaatcrisis is, volgens journaliste-activiste Naomi Klein, mede veroorzaakt door de ongelijke verdeling van welvaart. Bijna 50 procent van de mondiale uitstoot wordt geproduceerd door de rijkste 10 procent. Stop met de verheerlijking van miljonairs en het verkopen van publieke voorzieningen aan het bedrijfsleven en stel grenzen aan economische groei en consumptie.

Vermogensbelasting tot 90 procent
Ons belastingstelsel faciliteert de accumulatie van hogere vermogens. Handelsverdragen, grondwetten en belastingstelsels moeten aangepakt worden om meer gelijkwaardigheid te bewerkstelligen, schrijft ster-econoom Thomas Piketty. Hij stelt jaarlijkse vermogensbelasting voor, die oploopt tot 90 procent voor mensen met vermogens van 10.000 keer het gemiddelde vermogen van een volwassene. Premier Rutte zag niets in deze oproep. Rijken betalen al “genoeg belasting”. (bron: Philip Huff in NRC)

Minimalisme competitie
Neem de toekomst in eigen hand. Als tegenreactie op de consumptiemaatschappij is het minimalisme ontstaan. Door zelfvoorzienend wonen in een tiny house bewijst de nieuwe generatie dat we gas en olie niet nodig hebben. Kunnen we geen landelijke competitie in gang zetten waarbij we per gemeente bekijken wie de laagste CO2-voetafdruk per inwoner heeft?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.