Dag 8

Beste lezers,  deze keer had Janneke  de tekst in het Engels gestuurd.  Ik (sr.) heb Google vertaler erop gezet, maar de vertaling is niet echt super, vooral waar het om de technische uitleg gaat van het verwisselen van zeil wat Janneke heeft gedaan. Hoe dan ook…. geniet van het verhaal. De  Engelse tekst staat eronder, voor hen die Engels kunnen lezen, zal dat misschien fijner zijn om te lezen.

“De wind is 28 knopen, dus ik heb het grootzeil naar beneden gehaald, naar de tweede ring. Na het ontbijt vroeg Alan me om een ​​rif te nemen. Hij zou niet helpen. We bespraken alle stappen die ik moest nemen

Stap 1: verander de koers tegen de wind in. Stap 2: Maak het grootzeil los met het hoofdblad en de preventer. Stap 3: Loop naar de mast (dat was ook een uitdaging vanwege de wind, golven en grote deining) Stap 4: Maak de twee vallen los die op het grootzeil zijn aangesloten en trek het zeil omlaag naar de tweede ring. Stap 5: Bind het zeil op de tweede ring vast en trek de riflijnen. Stap 6: Trek het grootzeil strak met de val

….  Tatatadaaaa!

Ik heb het gedaan!!

We hadden net een nacht waar het voelde als slapen in een achtbaan. De golven sloegen soms over de boot en al deze dingen doen was eigenlijk best wel cool. Alan was heel blij, ik moet dit elke dag doen, zegt hij. 🙂 Hij maakte een video die ik graag zou willen delen, maar helaas moeten jullie wachten. We hebben het tot op zekere hoogte gehaald (S39 en W170) die Met Bob ons gaf en nu zijn we op weg naar het volgende punt 680 mijl verderop (ESE tot 155W). Eddy Scott vertelde me opnieuw en opnieuw over het feit dat mijn smaak zou veranderen … Dat begrijp ik nu helemaal! Vanaf de eerste dag begon ik een andere smaak te krijgen en ik ben blij dat we wat Nederlandse dropjes en zure snoepjes hebben meegenomen omdat dit echt een sterke smaak heeft. 🙂 We spelen kaarten, lezen, spelen gitaar en praten over het leven. Het is leuk en ik hou van de zee. Zelfs als het naar het toilet gaan een zeer uitdagend ding is. We hebben plezier. Oh en toen ik vanmorgen vroeg naar het toilet ging, hadden we een onplezierige bezoeker aan boord. Een zeer enge duizendpoot !! Ik heb Alan wakker gemaakt en hij heeft me gered van het 12 cm lange, erg dikke, bruine, enge ding. Ik hoop dat hij alleen was en ik ben blij dat mijn bed hoog is. Zeemansliederen, het geluid  van de wind, golvende bewegingen en zonnige kilometers. Liefde, opwinding, avontuur en veel plezier van S39.34 W170.42

Kusje Janneke

 

same text in english:

The wind is 28 knots so I took the mainsail down up to the second ring. After breakfast Alan asked me to take a reef. He wouldn’t help. We spoke about all the steps that I had to take and then I did it! Step 1: change the course up wind. Step 2: Release the mainsail with the main sheet and the preventer. Step 3: Walk up to the mast (that was a challenge too because of the wind, waves and big swells) Step 4: Release the two halyards connected to the mainsail and pull the sail down up to the second ring. Step 5: Tie down the sail on the second ring and pull the reef lines. Step 6: Pull the mainsail tight with the halyard

Tatatadaaaa!

I did it!!

We just had a night where it felt like sleeping in a roller-coaster. The waves smash over the boat sometimes and doing all these things in my new gear was actually quite cool. Alan was very happy, I have to do this everyday now he says. 🙂 He made a video that I would love to share but unfortunately you guys have to wait.

We sort of made it to our point (S39 and W170) that Met Bob gave us and now we’re on to the next point 680 miles away (ESE to 155W).

Eddy Scott told me again and again about the fact that my taste would change…. I totally understand that! Since the first day I started to have a different taste and I’m happy that we took some Dutch dropjes and sour candy because this really has a strong taste. 🙂

We’re playing cards, reading, playing guitar and talking about life. It’s nice and I like the sea. Even when it makes going to the toilet a very challenging thing. We’re having fun.

Oh and when I just finished going to the toilet early this morning we had an unpleasant visitor on board. A very scary millipede!! I woke Alan up and he saved me from the 12 cm long, very fat, brown, scary thing. I just hope he was alone and I’m happy my bed is high.

Sailor songs, windy sounds, wavy moves and sunny miles.
Love, excitement, adventure and a lot of fun from S39.34 W170.42

Kusje Janneke ❤